Pokračujte kliknutím na jednotlivé kapitoly

Předmluva: O vzniku metodické příručky a poděkování

Úvod: Velikost a význam eventového trhu

A) Popis trhu s živou hudbou

B) Hospodářské dopady a turismus včetně kapitoly Ekonomická charakteristika a dodavatelsko-odběratelské vazby od Ing. MgA. Terezy Raabové Ph.D.

C) Účastníci trhu se současnou živou hudbou

D) Ticketing

E) Nabídka

F) Společenské souvislosti

Kapitola 1: Definice pojmu event

Kapitola 2: Definice pojmu bezpečnost

Kapitola 3: Právní předpisy a doporučené postupy

Kapitola 4: Práce – zák. č. 262/2006 Sb.

1) Pracovněprávní vztahy, OSVČ a pracovní doba § 1-100

2) Bezpečnost práce § 101–108

3) Povinnosti k náhradě škody § 250–275

4) Vnitřní předpisy a pracovní řád § 305–306

5) Agenturní zaměstnávání, zahraniční pracovníci, vybraná ustanovení § 307a – dále

Kapitola 5: 1AB. Práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1 C) Specifické pracoviště

2A. Část II. Výkon pracovní činnosti

2B. Účastníci (crew) z hlediska BOZP a na staveništi2

2C) Pracovní činnosti a OOP

2DE. Další související předpisy 

Kapitola 6: Ochrana života, zdraví a majetku (OŽZM) – Požární ochrana u provozované činnosti

A) Kategorizace a začleňování

B) Přehled povinností provozovatelů dle začlenění činností do příslušných kategorií požárního nebezpečí

C) Detailní rozpis povinností provozovatelů činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím

D) Povinnosti všech fyzických osob bez rozlišení dle § 17 zákona o požární ochraně

E) Odborná způsobilost, státní požární dozor

Kapitola 7: OŽZM, mimořádné události

A) Eventový obsah

B) Eventová forma

C) Vznik mimořádných událostí

D) Stanovení času do zahájení evakuace, doc. Ing. Jiří Pokorný Ph.D. MPA

E) Zásah složek integrovaného záchranného systému

Kapitola 8: A) OŽZM, Policie ČR, obecní policie, veřejný pořádek, hluk a noční klid

B) Hluk z eventů ve venkovních prostrech

Kapitola 9. OŽZM, Zdravotnické zajištění eventu

Kapitola 10. OŽZM, Pořadatelská služba

Kapitola 11. OŽZM, hygiena, zákon o odpadech

Kapitola 12: Venue – dějiště eventu

1. Požárně bezpečnostní řešení dle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

2. Shromažďovací prostory

3. ČSN 73 0831

Kapitola 13: Kapacita, dělení shromažďovacích prostor, dělení odpovědnosti

1. Vybrané právní důvody užívání venue, hranice odpovědnosti

2. Odpovědnost za dodržování maximální kapacity

Kapitola 14: Venue – Crowd Management

A) Riziko lidmi – 2. Technická zpráva TB 13-01 včetně překladu studie Static and Dynamic Crowd Densities at Major Public Events Dr. Dirka Oberhagemanna

B) Vybrané metody určování počtu osob

C) Chování kolektivu a shromáždění včetně kapitol Emoce od Mgr. et Mgr. Daniela Žahoura a Modelování evakuace osob od doc. Ing. Petra Kučery Ph.D.

 

Kapitola 15. Venue – zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon

1. Terminologie stavebních předpisů dle § 2 a 3 zák. č. 183 / 2006 Sb.

2. Montáž

3. Plug and play venue

4. Změna v účelu užívání stavby dle §126 a 127 stavebního zákona

5. Využívání území a územní řízení o změně využití území (eventy ve venkovních prostorech)

6. Územní řízení, montované konstrukce

7. Umísťování staveb dle typu plochy

Kapitola 16. Venue se zvláštním režimem pro užívání a umísťování staveb. Část I.

Venue se zvláštním režimem pro užívání a umísťování staveb. Část II.

Venue se zvláštním režimem pro užívání a umísťování staveb. Část III.

Kapitola 17. Zák. č. 129/2000 Sb. o krajích

Kapitola 18. Hlavní město Praha

Kapitola 19. Pravomoci obcí

Kapitola 20. Vybrané související právní předpisy

Kapitola 21. Závěr a shrnutí

Index

Rejstřík poznámek dle kapitol

Seznam příloh – Fotografie

Seznam příloh – Grafy

Seznam příloh – Obrázky

Seznam příloh – Tabulky

Použitá literatura

Použité předpisy, normy a judikatura

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search